Duloxetin

Reading Time: 7 minuter

VIKTIGT: HUR MAN ANVÄNDER DENNA INFORMATION: Detta är en sammanfattning och har INTE all möjlig information om denna artikel. Denna information garanterar inte att den här artikeln är säker, pålitlig eller lämplig för dig. Denna information är inte specifika kliniska förslag och ersätter inte förslagen från din sjukvårdsexpert. Fråga ständigt din sjukvårdsexpert om fullständig information om denna artikel samt dina speciella hälso- och välmåendekrav.

 • DULOXETINE – DENTAL (doo-LOX-e-teen)
 • GEMENSAMMA VARUMÄRKE NAMN – Cymbalta

VARNING: Antidepressiva läkemedel används för att hantera en rad problem, som består av ångest samt olika andra psykiska/humörproblem. Dessa läkemedel kan hjälpa till att skydda mot självdestruktiva tankar/försök samt ge olika andra avgörande fördelar. Ändå kan en handfull individer (särskilt individer mer ungdomliga än 25) som tar antidepressiva medel för alla typer av problem uppleva förvärrande ångest, olika andra mentala/humörstecken och symtom eller självdestruktiva tankar/försök. Följaktligen är det oerhört viktigt att prata med läkaren om farorna och fördelarna med antidepressiva läkemedel (särskilt för individer som är mer ungdomliga än 25), även om terapin är förutom ett mentalt/humörproblem.

Informera omedelbart läkaren om du ser förvärrande depression/andra psykologiska problem, ovanliga vaneförändringar (som består av möjliga självdestruktiva tankar/försök) eller olika andra mentala/humörändringar (bestående av ny/förvärrad stress och ångest, ångestattack , svårt att vila, otålighet, fientliga/arga förnimmelser, spontana aktiviteter, extrem oro, extremt snabbt tal). Var särskilt försiktig med dessa tecken och symtom när ett helt nytt antidepressivt läkemedel påbörjas eller när dosen ändras.

ANVÄNDANDE:

Duloxetin används för att hantera ångest samt stress och ångest. Dessutom används duloxetin för att lindra nervbesvär (ytre neuropati) hos personer med diabetes mellitus eller kontinuerliga obehag till följd av kliniska problem som ledinflammation, ihållande smärta i ryggen eller fibromyalgi (ett problem som skapar omfattande obehag). ).

Duloxetin kan öka ditt sinnestillstånd, vila, hunger, såväl som kraftgrad, samt minska ångest. Det kan dessutom minska obehag till följd av specifika kliniska problem. Duloxetin kallas ett serotonin-noradrenalinåterupptagsskydd (SNRI). Detta läkemedel fungerar genom att hjälpa till att återställa jämvikten mellan specifika helt naturliga föreningar (serotonin såväl som noradrenalin) i sinnet.

HUR MAN ANVÄNDER?:

Beräkna kostnad : 95 USD

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Kolla in läkemedelsöversikten samt, om den erbjuds, den individuella informationsbroschyren som din farmakolog erbjuder innan du börjar använda duloxetin samt varje gång du skaffar påfyllning. Om du har någon typ av förfrågningar, fråga din läkare eller farmakolog.

 1. Ta

  Ta denna medicin genom munnen enligt anvisningar från din läkare, vanligtvis 1 eller 2 gånger om dagen med eller utan mat. Om du har illamående kan det hjälpa att ta detta läkemedel med mat. Svälj kapseln hel. Krossa eller tugga inte kapseln och blanda inte innehållet med mat eller vätska. Om du gör det kan hela läkemedlet släppas på en gång, vilket ökar risken för biverkningar.

 2. Dosering

  Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. För att minska risken för biverkningar kan din läkare uppmana dig att börja med detta läkemedel med en låg dos och gradvis öka din dos. Följ din läkares instruktioner noggrant. Ta denna medicin regelbundet för att få mest nytta av det. För att hjälpa dig komma ihåg, ta det vid samma tid(er) varje dag.

 3. Tar denna medicin

  Det är viktigt att fortsätta ta denna medicin enligt ordination även om du mår bra. Sluta inte ta denna medicin utan att rådfråga din läkare. Vissa tillstånd kan bli värre när detta läkemedel plötsligt stoppas. Du kan också uppleva symtom som yrsel, förvirring, humörsvängningar, huvudvärk, trötthet, diarré, sömnförändringar och korta känslor som liknar elektriska stötar. Din dos kan behöva minskas gradvis för att minska biverkningarna. Rapportera omedelbart alla nya eller förvärrade symtom.

 4. Läkare

  Tala om för din läkare om ditt tillstånd kvarstår eller förvärras.

Bieffekter:

 • Illamående eller kräkningar
 • helt torr mun
 • oregelbundna tarmrörelser
 • anorexia nervosa
 • utmattning
 • sömnighet
 • eller ökad svettning kan hända

Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, informera din läkare snabbt.

Yrsel eller svimning kan inträffa, särskilt när du initialt börjar eller ökar din dos av detta läkemedel. För att minimera risken för svimning och svimning, stå upp gradvis när du klättrar från en vilande eller befintlig placering.

Kom ihåg att din läkare faktiskt har föreslagit detta läkemedel eftersom hon eller han faktiskt har utvärderat att fördelen för dig är högre än risken för biverkningar. Många individer som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Duloxetin kan höja ditt höga blodtryck. Inspektera ditt höga blodtryck regelbundet och informera din läkare om alla typer av höga resultat.

Informera din läkare så snart som möjligt om någon av dessa allvarliga biverkningar inträffar: komplikationer, enkla blåmärken/blödningar, minskat intresse för sex, förändringar i könsrelaterad förmåga, muskelkramper/svaghet, drickande (darrande), problem med att kissa, ovanlig minskning av mängden kiss, indikatorer på leverbesvär (som mag-/bukbesvär, konsekvent illamående, kräks, gulnande ögon/hud, mörk kiss).

Skaffa klinisk hjälp så snart som möjligt om någon av dessa ovanliga men allvarliga biverkningar inträffar:

 • svart/blodig avföring
 • kräkas som ser ut som kaffelokaler
 • beslag.

Detta läkemedel kan öka serotonin och sällan skapa ett riktigt allvarligt problem som kallas serotonergt syndrom/toxicitet. Faran ökar om du dessutom tar olika andra mediciner som ökar serotonin, så informera din läkare eller farmakolog om alla mediciner du tar (se området Medicinkommunikation). Skaffa klinisk hjälp så snart som möjligt om du konstaterar att flera av de överensstämmer med tecken och symtom:

 • snabba hjärtslag
 • hallucinationer
 • förlust av synkronisering
 • extrem väsen
 • extremt illamående/kräkningar/diarré
 • huttrande muskelmassa
 • ovanligt hög temperatur
 • ovanlig agitation/rastlöshet

En riktigt allvarlig allergi mot denna medicin är ovanlig. Skaffa ändå klinisk hjälp så snart som möjligt om du ser någon typ av tecken och symtom på en allvarlig allergi, bestående av:

 • bryta ut
 • klåda/svullnad (särskilt i ansikte/tunga/hals)
 • extrem väsen
 • svårt att andas
 • hudsår
 • munsår

Detta är inte en fullständig lista över möjliga negativa effekter. Om du ser olika andra effekter som inte anges ovan, ring din läkare eller farmakolog.

I Storbritannien – Ring din läkare för kliniska förslag angående negativa effekter.

I Storbritannien – Ring din läkare för kliniska förslag angående negativa effekter.

Försiktighetsåtgärder:

Innan du tar duloxetin, informera din läkare eller farmakolog om du ogillar det; eller om du har någon typ av olika andra allergiska reaktioner. Detta föremål kan bestå av icke-aktiva aktiva ingredienser, vilket kan skapa allergier eller olika andra problem. Prata med din farmakolog för ännu mer information.

 1. Innan du använder detta läkemedel, informera din läkare eller farmakolog om din fallhistoria, särskilt om: individuell eller hushållsbakgrund av psykologiska problem (såsom bipolärt/manodepressivt tillstånd), individuell eller hushållsbakgrund av självdestruktionsförsök, blödningsproblem, glaukom, njursjukdom, leversjukdom, anfallstillstånd, magbesvär (som trög tömning av magen), användning/missbruk av alkohol.
 2. Denna medicin kan göra dig yr eller sömnig. Kör inte bil, använd inte utrustning eller gör någon typ av uppgift som kräver prestation tills du är säker på att du kan utföra sådana uppgifter på ett säkert sätt. Håll dig borta från sprit.
 3. Om du har diabetesproblem kan duloxetin påverka dina blodsockernivåer. Inspektera dina blodsockergrader regelbundet enligt din läkares vägledning. Din läkare kan behöva justera ditt läkemedel för diabetes mellitus, ditt träningsprogram eller din kost.
 4. Innan du genomgår ett kirurgiskt ingrepp, informera din läkare eller tandläkare om alla föremål du använder (som består av receptbelagda mediciner, receptfria mediciner, såväl som ekologiska varor).
 5. Äldre vuxna kan vara mycket mer medvetna om de negativa effekterna av denna medicin, särskilt blödningar eller förlust av synkronisering. Äldre vuxna kan dessutom vara mer benägna att etablera en sorts saltskillnad (hyponatremi), särskilt om de tar "vattentabletter" (diuretika). Förlust av synkronisering kan öka risken att tappa.
 6. Barn kan vara mycket mer medvetna om de negativa effekterna av denna medicin, särskilt anorexia nervosa samt viktminskning. Visa vikt såväl som höjd hos barn som tar denna medicin. Se även Varning.
 7. Medan du är gravid måste detta läkemedel användas precis när det helt klart krävs. Det kan skada ett kommande barn. Dessutom kan spädbarn som fötts till mammor som faktiskt har använt denna medicin under de senaste 3 månaderna av moderskapet ibland upptäcka abstinenssymptom som matnings-/andningsbesvär, kramper, täthet i muskelvävnaden eller konsekvent snyftande. Om du ser något av dessa tecken och symtom hos din nyfödda, informera läkaren snabbt.
 8. Eftersom försummad ångest kan vara ett allvarligt problem, sluta inte ta detta läkemedel om du inte vägleds av din läkare. Om du planerar att bli gravid, bli gravid eller tror att du kan vänta, gå genast över fördelarna och farorna med att använda detta läkemedel när du är gravid med din läkare.

Denna medicin kommer in i bröstmjölken och kan ha ogynnsamma effekter på ett ammande barn. Rådgör med din läkare innan du ammar.

MEDICINKOMMUNIKATION:

Medicinkommunikation kan förändra exakt hur dina droger fungerar eller öka din risk för allvarliga biverkningar. Denna uppsats består inte av all möjlig medicinkommunikation. Håll en checklista över alla artiklar du använder (bestående av receptbelagda/receptfria läkemedel samt ekologiska artiklar) samt dela den med din läkare såväl som farmakolog. Börja inte, sluta eller ändra dosen av någon typ av medicin utan din läkares tillstånd.

Vissa föremål som kan kommunicera med denna medicin består av:

 • diverse andra mediciner som kan skapa blödningar/blåmärken (bestående av trombocytdämpande medicin som klopidogrel, NSAID som advil, ”blodslankare” som warfarin).

Olika andra läkemedel kan påverka elimineringen av duloxetin från din kropp, vilket kan påverka exakt hur duloxetin fungerar. Tillfällen består av cimetidin, specifika kinolonantibiotika (som ciprofloxacin, enoxacin), för att nämna några.

Detta läkemedel kan minska elimineringen av olika andra droger från din kropp, vilket kan påverka exakt hur de fungerar. Fall av påverkade mediciner består av antiarytmiska mediciner (som propafenon, flekainid, kinidin), antipsykotika (som tioridazin), tricykliska antidepressiva medel (som desipramin, imipramin), för att nämna några.

Att ta MAO-förebyggande åtgärder med detta läkemedel kan skapa en allvarlig (potentiellt dödlig) medicinkommunikation. Håll dig borta från att ta MAO-prevention (isokarboxazid, linezolid, metylenblått, moklobemid, fenelzin, prokarbazin, rasagilin, selegilin, tranylcypromin) under hela behandlingen med detta läkemedel. Många MAO-förebyggande åtgärder bör dessutom inte övervägas 2 veckor före och minst 5 dagar efter behandling med detta läkemedel. Fråga din läkare när du ska börja eller sluta ta detta läkemedel.

Faran för serotonergt syndrom/toxicitet ökar om du dessutom tar olika andra mediciner som ökar serotonin. Tillfällen består av vägmediciner som MDMA/”eufori”, johannesört, specifika antidepressiva medel (som består av SSRI som fluoxetin/paroxetin, diverse andra SNRI som desvenlafaxin/venlafaxin), tryptofan, för att nämna några. Faran för serotonergt syndrom/toxicitet kan vara mer sannolik när du börjar eller ökar dosen av dessa mediciner.

Informera din läkare eller farmakolog om du tar olika andra produkter som skapar sömnighet bestående av alkohol, antihistaminer (som cetirizin, difenhydramin), mediciner för vila eller stress och ångest (som alprazolam, diazepam, zolpidem), muskeldempande medel, samt bedövande smärtstillande medel (som kodein). Inspektera taggarna på alla dina mediciner (som allergisk reaktion eller hosta och förkylning) eftersom de kan bestå av aktiva ingredienser som skapar sömnighet. Fråga din farmakolog om att använda dessa föremål på ett säkert sätt.

Smärtstillande medel kan öka risken för blödningar när de används med detta läkemedel. Men om din läkare faktiskt har väglett dig att ta smärtstillande medel i låga doser för att undvika hjärt-kärlsjukdom eller stroke (normalt 81-325 milligram per dag), bör du fortsätta att ta det om inte din läkare ger dig råd eller annat .

ÖVERDOS:

Om överdosering antas, ring omedelbart ett nervcentrum för giftigt ämne eller akutmottagning. Medborgare i USA kan ringa sitt regionala toxinnervcenter på 1-800-222-1222. Brittiska medborgare kan ringa ett nervcentrum för toxin på landsbygden. Tecken på överdosering kan bestå av:

 • extrem sömnighet
 • svimning

ANMÄRKNINGAR: Dela inte denna drog med andra.

Upprätthålla alla rutinmässiga kliniska såväl som psykologiska konsultationer. Laboratorier och/eller kliniska undersökningar (såsom högt blodtryck, leverfunktion) bör utföras regelbundet för att kontrollera din utveckling eller leta efter biverkningar. Rådfråga din läkare för ännu mer information.

MISSAT UT PÅ DOSERING:

Om du missar en dos, ta den så snabbt som du har i åtanke. Om det är nära ögonblicket för följande dos, missa den missade dosen samt återuppta din vanliga appliceringsrutin. Öka inte dosen för att fånga upp.

LAGRINGSUTRYMME:

 • Handla vid rumstemperatur långt från ljus såväl som väta.
 • Handla inte i duschrummet.
 • Underhåll alla mediciner långt från barn såväl som husdjurshundar.
 • Spola inte ner droger i badrummet eller lägg dem direkt i ett avloppsrör om du inte uppmanas att göra det.
 • Kassera detta föremål effektivt när det är slut eller inte längre behövs.

Rådfråga din farmakolog eller regionala sophanteringsfirma.

sv-FISvenska