Mirtazapin

Reading Time: 6 minuter

VIKTIGT: HUR MAN ANVÄNDER DENNA INFORMATION: Detta är en sammanfattning och har INTE all möjlig information om denna produkt. Denna information garanterar inte att denna produkt är säker, effektiv eller lämplig för dig. Denna information är inte individuell medicinsk rådgivning och ersätter inte råd från din sjukvårdspersonal. Fråga alltid din vårdpersonal om fullständig information om denna produkt och dina specifika hälsobehov.

MOMETASONE – TOPICAL (mow-MET-uh-sown)

GEMENSAMMA MÄRKENAMN – Elocon

ANVÄNDNINGAR: This medication is used to treat skin conditions such as eczema, psoriasis, allergies, and rash. Mometasone decreases swelling (inflammation), itching, and redness. Mometasone is a medium-strength corticosteroid. This medication is available in several forms including cream, ointment, and lotion (solution). Your doctor will choose the type of product based on the skin condition/area of the body being treated.

HUR MAN ANVÄNDER:

Read the Patient Information Leaflet if available from your pharmacist before you start using this medication and each time you get a refill. If you have any questions, ask your doctor or pharmacist.

 • This medication

  This medication is for use only on certain areas of skin: do not use it on the face, groin, or underarms, or for diaper rash, unless directed to do so by your doctor.

 • Wash and dry

  Wash and dry your hands before using. Clean and dry the affected area. Apply as directed by your doctor, usually a thin film of medication to the affected area once daily. Gently rub in. Do not cover the treated area with bandages or other dressings unless instructed to do so by your doctor. If used near the diaper area on an infant, do not use tight-fitting diapers or plastic pants.

 • Do not wash

  Do not wash or rinse the medication off immediately after applying it. Wash your hands with soap and water after each use unless you are using this medication to treat the hands. Avoid getting this medication in your eyes, nose, or mouth. If this occurs, rinse thoroughly with water and call your doctor if irritation persists.

 • Använd denna medicin regelbundet

  Use this medication regularly to get the most benefit from it. To help you remember, use it at the same time each day. Do not apply large amounts of this medication, use it more often, or use it for longer than prescribed. Your condition will not improve any faster, and your risk of side effects may increase.

 • Läkare

  Tell your doctor if your condition does not improve after 2 weeks of treatment or if it worsens.

BIEFFEKTER:

Burning, itching, or stinging may occur when you apply this medication, but usually only lasts a short time. If any of these effects persist or worsen, tell your doctor or pharmacist promptly.

Kom ihåg att din läkare har skrivit ut denna medicin eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många människor som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Tell your doctor right away if any of these unlikely but serious side effects occur: stretch marks, skin thinning/discoloration, acne, hair bumps (folliculitis).

Rarely, it is possible this medication will be absorbed from the skin into the bloodstream. This can lead to side effects of too much corticosteroid. These side effects are more likely in children, and in people who use this medication for a long time or over large areas of the skin. Tell your doctor right away if any of the following side effects occur: unusual/extreme tiredness, weight loss, headache, swelling ankles/feet, increased thirst/urination, vision problems.

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få medicinsk hjälp omedelbart om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda/svullnad (särskilt i ansikte/tunga/hals), svår yrsel, andningssvårigheter.

Detta är inte en komplett lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte anges ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

I Storbritannien – Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

I Storbritannien – Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Before using mometasone, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

 • Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: poor blood circulation, diabetes, immune system problems.
 • Corticosteroids can make skin infections worse and more difficult to treat. Tell your doctor if you have a skin infection so it can be treated. Tell your doctor promptly if your condition does not improve or if you have worsening skin symptoms.
 • I sällsynta fall kan användning av kortikosteroidmediciner under lång tid eller över stora hudområden göra det svårare för din kropp att reagera på fysisk stress. Innan du genomgår operation eller akutbehandling, eller om du får en allvarlig sjukdom/skada, berätta därför för din läkare eller tandläkare att du använder detta läkemedel eller har använt detta läkemedel under de senaste månaderna.
 • Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).
 • Även om det är osannolikt, kan detta läkemedel bromsa ett barns tillväxt om det används under en längre tid. Effekten på den slutliga vuxenlängden är okänd. Se läkaren regelbundet så att ditt barns längd kan kontrolleras.
 • Under graviditeten bör denna medicin endast användas när det verkligen behövs. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare.

Det är okänt om detta läkemedel går över i bröstmjölken. Rådgör med din läkare innan du ammar.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER:

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda/receptfria läkemedel och örtprodukter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Starta, stoppa eller ändra doseringen av några läkemedel utan din läkares godkännande.

LAGRING:

This medicine may be harmful if swallowed. If swallowing or overdose is suspected, contact a poison control center or emergency room immediately. US residents can call the US National Poison Hotline at 1-800-222-1222. United Kingdom residents can call a provincial poison control center.

ANMÄRKNINGAR: Dela inte denna medicin med andra.

This medication has been prescribed for your current condition only. Do not use it later for other skin problems unless told to do so by your doctor. A different medication may be necessary in those cases.

Laboratorie- och/eller medicinska tester (såsom tester av binjurefunktion) kan utföras regelbundet för att övervaka dina framsteg eller kontrollera biverkningar, särskilt om du använder detta läkemedel under en längre tid eller applicerar det över stora delar av kroppen. Kontakta din läkare för mer information.

MISSAD DOS:

If you miss a dose, use it as soon as you remember. If it is near the time of the next dose, skip the missed dose and resume your usual dosing schedule. Do not double the dose to catch up.

LAGRING:

Different brands of this medication have different storage needs. Check the product package for instructions on how to store your brand, or ask your pharmacist. Keep all medications away from children and pets.

Spola inte ner mediciner i toaletten eller häll dem i ett avlopp om du inte uppmanas att göra det. Kassera denna produkt på rätt sätt när den har gått ut eller inte längre behövs. Rådfråga din apotekspersonal eller lokala avfallshanteringsföretag för mer information om hur du säkert kasserar din produkt.

Information last revised February 2011. Copyright(c) 2011 First Databank, Inc.

sv-FISvenska