Oxybutynin Mg tablett

Reading Time: 5 minuter

VIKTIGT: HUR MAN ANVÄNDER DENNA INFORMATION: Detta är en sammanfattning och har INTE all möjlig information om denna produkt. Denna information garanterar inte att denna produkt är säker, effektiv eller lämplig för dig. Denna information är inte individuell medicinsk rådgivning och ersätter inte råd från din sjukvårdspersonal. Fråga alltid din vårdpersonal om fullständig information om denna produkt och dina specifika hälsobehov.

 • AMIODARONE – ORAL (A-mee-OH-da-rone)
 • COMMON BRAND NAME(S)- Cordarone, Pacerone

VARNING: Though this medication often gives great benefits to people with irregular heartbeat, it may infrequently worsen an irregular heartbeat or cause serious (sometimes fatal) side effects. When starting treatment with this drug, your doctor may have you stay in the hospital for proper monitoring.

Amiodarone may take 2 weeks or longer to have an effect in your body. Also, this drug stays in your body for weeks to months, even after you are no longer taking it. Therefore, serious side effects may occur weeks to months after taking amiodarone. Serious side effects may include lung or liver problems. Tell your doctor immediately if you notice any symptoms of lung or liver problems such as cough, shortness of breath, chest pain, coughing up blood, persistent nausea/vomiting, dark urine, severe stomach/abdominal pain, or yellowing eyes/skin.

ANVÄNDANDE:

This medication is used to treat certain types of serious (possibly fatal) irregular heartbeat (such as persistent ventricular fibrillation/tachycardia). It is used to restore normal heart rhythm and maintain a regular, steady heartbeat. Amiodarone is known as an anti-arrhythmic drug. It works by blocking certain electrical signals in the heart that can cause an irregular heartbeat.

HUR MAN ANVÄNDER?:

Beräkna kostnad : 109 USD

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Read the Medication Guide provided by your pharmacist before you start using amiodarone and each time you get a refill. If you have any questions, consult your doctor or pharmacist.

 1. Ta

  Take this medication by mouth, usually once or twice daily or as directed by your doctor. You may take this medication with or without food, but it is important to choose one way and take this medication the same way with every dose.

 2. Undvika

  Undvik att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när du använder denna medicin om inte din läkare instruerar dig på annat sätt. Grapefrukt kan öka mängden av denna medicin i blodomloppet. Kontakta din läkare eller apotekspersonal för mer information.

 3. Dosering

  The dosage is based on your medical condition and response to treatment. Your doctor may direct you to start this medication at a higher dose and gradually decrease your dose. Follow your doctor's instructions carefully. Do not stop taking this medication or change the dose without first consulting your doctor.

 4. Läkare

  Tala om för din läkare om ditt tillstånd inte förbättras eller om det förvärras.

BIEFFEKTER:

 • Nausea
 • kräkningar
 • constipation
 • aptitlöshet
 • shaking
 • or tiredness may occur

If any of these effects persist or worsen, tell your doctor promptly.

Kom ihåg att din läkare har skrivit ut denna medicin eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många människor som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Tala omedelbart om för din läkare om någon av dessa osannolika men allvarliga biverkningar inträffar:

 • easy bruising/bleeding
 • loss of coordination
 • tingling/numbness of the hands or feet
 • uncontrolled movements
 • new or worsening symptoms of heart failure (such as ankle/leg swelling
 • increased tiredness
 • increased shortness of breath when lying down)

Seek immediate medical attention if any of these rare but serious side effects occur:

 • faster/slower/more irregular heartbeat
 • svår yrsel
 • svimning

Amiodarone may infrequently cause thyroid problems. Either low thyroid function or overactive thyroid function may occur. Tell your doctor immediately if you develop any symptoms of low or overactive thyroid, including:

 • cold or heat intolerance
 • unexplained weight loss/gain
 • thinning hair
 • ovanlig svettning
 • nervousness
 • irritability
 • rastlöshet
 • or lump/growth in the front of the neck (goiter)

This drug may cause your skin to be more sensitive to the sun. With long-term treatment, you may infrequently develop blue-gray color of the skin. This effect is not harmful and color may return to normal after the drug is stopped. Avoid prolonged sun exposure to help prevent this effect. (See also Precautions section.)

This drug may infrequently cause vision changes. Very rarely, cases of permanent blindness have been reported. Tell your doctor immediately if you develop any vision changes (such as seeing halos or blurred vision).

A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, seek immediate medical attention if you notice any symptoms of a serious allergic reaction, including:

 • utslag
 • klåda/svullnad (särskilt i ansikte/tunga/hals)
 • svår yrsel
 • problem att andas

Detta är inte en komplett lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte anges ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

I Storbritannien – Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

I Storbritannien – Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Before taking amiodarone, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or to iodine; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

 1. Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: liver disease, lung disease, thyroid problems.
 2. Detta läkemedel kan göra dig yr. Kör inte bil, använd inte maskiner eller gör någon aktivitet som kräver vakenhet förrän du är säker på att du kan utföra sådana aktiviteter på ett säkert sätt. Begränsa alkoholhaltiga drycker.
 3. Denna medicin kan göra dig mer känslig för solen. Undvik långvarig exponering för solen, solarier och sollampor. Använd solskyddsmedel och bär skyddskläder när du är utomhus.
 4. Before having surgery, tell your doctors or dentist about all the products you use (including prescription drugs, nonprescription drugs, and herbal products).
 5. Amiodarone may cause a condition that affects the heart rhythm (QT prolongation). QT prolongation can infrequently result in serious (rarely fatal) fast/irregular heartbeat and other symptoms (such as severe dizziness, fainting) that need medical attention right away.
 6. The risk of QT prolongation may be increased if you have certain medical conditions or are taking other drugs that may cause QT prolongation. Before using amiodarone, tell your doctor or pharmacist of all the drugs you take and if you have any of the following conditions: certain heart problems (heart failure, slow heartbeat, QT prolongation in the EKG), family history of certain heart problems (QT prolongation in the EKG, sudden cardiac death).
 7. Low levels of potassium or magnesium in the blood may also increase your risk of QT prolongation. This risk may increase if you use certain drugs (such as diuretics/”water pills”) or if you have conditions such as severe sweating, diarrhea, or vomiting. Talk to your doctor about using amiodarone safely.
 8. Older adults may be more sensitive to the side effects of this drug, especially QT prolongation (see above).
 9. Detta läkemedel rekommenderas inte för användning under graviditet. Det kan skada ett ofött barn. Kontakta din läkare för mer information.

Amiodarone passes into breast milk and may have undesirable effects on a nursing infant. Breast-feeding is not recommended while using this drug.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER:

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda/receptfria läkemedel och örtprodukter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Starta, stoppa eller ändra doseringen av några läkemedel utan din läkares godkännande.

A product that may interact with this drug is:

 • fingolimod.

Many drugs besides amiodarone may affect the heart rhythm (QT prolongation), including dofetilide, pimozide, procainamide, quinidine, sotalol, macrolide antibiotics (such as clarithromycin, erythromycin), quinolone antibiotics (such as levofloxacin), among others. (See also Precautions section.)

Other medications can affect the removal of amiodarone from your body, which may affect how amiodarone works. Examples include azole antifungals (such as itraconazole), cimetidine, protease inhibitors (such as indinavir), rifamycins (such as rifampin), St. John’s wort, among others.

Amiodarone can slow down the removal of other medications from your body, which may affect how they work. Examples of affected drugs include beta blockers (such as propranolol), calcium channel blockers (such as diltiazem, verapamil), clopidogrel, cyclosporine, digoxin, phenytoin, certain “statin” drugs (atorvastatin, lovastatin), trazodone, warfarin, among others.

ÖVERDOS:

If overdose is suspected, contact a poison control center or emergency room immediately. US residents can call their local poison control center. United Kingdom residents can call a provincial poison control center. Symptoms of overdose may include:

 • svaghet
 • svår yrsel
 • very slow heartbeat
 • svimning

ANMÄRKNINGAR: Dela inte denna medicin med andra.

Laboratory and/or medical tests (such as EKG, chest X-rays, lung tests, liver tests, thyroid tests, eye exams) should be performed periodically to monitor your progress or check for side effects. Consult your doctor for more details. Keep all laboratory and medical appointments.

MISSAD DOS:

Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära tiden för nästa dos, hoppa över den missade dosen och återuppta ditt vanliga doseringsschema. Fördubbla inte dosen för att komma ikapp.

LAGRING:

 • Förvara i rumstemperatur mellan 68-77 grader F (20-25 grader C) borta från ljus och fukt.
 • Förvara inte i badrummet.
 • Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.
 • Spola inte ner mediciner i toaletten eller häll dem i ett avlopp om du inte uppmanas att göra det.
 • Kassera denna produkt på rätt sätt när den har gått ut eller inte längre behövs.

Rådfråga din apotekspersonal eller lokala avfallshanteringsföretag för mer information om hur du säkert kasserar din produkt.

sv-FISvenska