Kaliumklorid

Reading Time: 4 minuter

VIKTIGT: HUR MAN ANVÄNDER DENNA INFORMATION: Detta är en sammanfattning och har INTE all möjlig information om denna produkt. Denna information garanterar inte att denna produkt är säker, effektiv eller lämplig för dig. Denna information är inte individuell medicinsk rådgivning och ersätter inte råd från din sjukvårdspersonal. Fråga alltid din vårdpersonal om fullständig information om denna produkt och dina specifika hälsobehov.

 • POTASSIUM CITRATE TABLET – ORAL (poh-TASS-ee-um SYE-trate)
 • GEMENSAMMA MÄRKENAMN – Urocit-K

ANVÄNDANDE:

This medication is used to make the urine less acidic. This effect helps the kidneys get rid of uric acid, thereby helping to prevent gout and kidney stones. This medication can also prevent and treat certain metabolic problems (acidosis) caused by kidney disease.

Citric acid and citrate salts (which contain potassium and sodium) belong to a class of drugs known as urinary alkalinizers. If you have a condition that requires you to limit your intake of potassium and sodium, your doctor may direct you to take a product that is lower in potassium and sodium.

HUR MAN ANVÄNDER?:

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Dosen baseras på ditt kliniska problem samt feedback till behandlingen. För att minska risken för negativa effekter kan din läkare vägleda dig att börja med detta läkemedel med en reducerad dos samt långsamt höja din dos. Följ din läkares anvisningar mycket noggrant. Ta detta läkemedel ofta för att få en av de mest vinster av det. För att hjälpa dig komma ihåg, ta det vid exakt samma tid varje dag.

 1. Ta

  Take this medication by mouth as directed by your doctor. Follow your doctor's directions carefully. This medication should be taken with meals or a bedtime snack.

 2. Swallow this medication

  Swallow this medication with a full glass of water or other liquid (8 ounces or 240 milliliters) unless your doctor directs you otherwise. Do not crush, chew, or suck the tablets. Doing so can release all of the drug at once, increasing the risk of side effects. Also, do not split the tablets unless they have a score line and your doctor or pharmacist tells you to do so. Swallow the whole or split tablet without crushing or chewing. Do not lie down for 10 minutes after taking this medication. Do not take this medication on an empty stomach.

 3. Your doctor

  Your doctor may direct you to eat a low-salt (low-sodium) diet and drink lots of fluids. Follow your doctor's directions closely. Do not use salt substitutes that contain potassium.

 4. Dosering

  Dosage is based on your medical condition and response to treatment.

 5. Ta denna medicin

  Take this medication exactly as prescribed. Do not increase your dose or take this more often without your doctor's approval. Use this medication regularly to get the most benefit from it. To help you remember, take it at the same times each day.

 6. Läkare

  While taking this medication, you may need to test the pH (acidity) of your urine using special paper. The pH will help determine the proper dose. Consult your doctor or pharmacist for more information.

BIEFFEKTER:

 • Nausea
 • kräkningar
 • diarre
 • and stomach pain may occur.

Taking it after meals will help prevent these side effects. If any of these effects persist or worsen, tell your doctor or pharmacist promptly.

An empty tablet shell may appear in your stool. This is harmless because your body has already absorbed the medication.

Kom ihåg att din läkare har skrivit ut denna medicin eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många människor som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

This drug may cause serious stomach or intestinal problems (e.g., bleeding, blockage, puncture). Tell your doctor immediately if any of these unlikely but serious side effects occur:

 • abdominal swelling
 • black/bloody stools
 • constipation
 • yrsel
 • snabba hjärtslag
 • kraftiga magsmärtor/buksmärtor
 • difficult/painful swallowing
 • severe vomiting
 • vomit that looks like coffee grounds

This medication may cause high potassium levels in the blood (hyperkalemia). Tell your doctor immediately if any of these unlikely but serious side effects occur:

 • muscle cramps/weakness
 • svår yrsel
 • slow/irregular heartbeat
 • mental/mood changes (e.g., confusion, restlessness)
 • tingling of the hands/feet
 • unusually cold skin

A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, seek immediate medical attention if you notice any symptoms of a serious allergic reaction, including:

 • utslag
 • klåda/svullnad (särskilt i ansikte/tunga/hals)
 • svår yrsel
 • problem att andas

Detta är inte en komplett lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte anges ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

I Storbritannien – Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Before taking this medication, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

 1. This medication should not be used if you have certain medical conditions. Before using this medicine, consult your doctor or pharmacist if you have: underactive adrenal gland (Addison’s disease), current bladder infection, uncontrolled diabetes, severe heart disease (e.g., recent heart attack, heart damage), certain stomach/intestinal problems (diabetic gastroparesis, conditions decreasing gut movement, peptic ulcer, blockage), severe kidney disease (e.g., inability to make urine), potassium-restricted diet, high potassium levels, severe loss of body water (dehydration).
 2. Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: low calcium levels, severe diarrhea, heart problems (e.g., irregular heartbeat, heart failure), kidney disease, stomach/gut problems (e.g., irritable bowel), severe tissue damage (e.g., severe burns).
 3. Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare att du tar detta läkemedel.
 4. Under graviditeten bör denna medicin endast användas när det verkligen behövs. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare.

It is not known whether this drug passes into breast milk. Consult your doctor before breast-feeding.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER:

Effekterna av vissa läkemedel kan förändras om du tar andra droger eller växtbaserade produkter samtidigt. Detta kan öka risken för allvarliga biverkningar eller kan göra att dina mediciner inte fungerar korrekt. Dessa läkemedelsinteraktioner är möjliga, men förekommer inte alltid. Din läkare eller apotekspersonal kan ofta förebygga eller hantera interaktioner genom att ändra hur du använder dina mediciner eller genom noggrann övervakning.

För att hjälpa din läkare och apotekspersonal att ge dig den bästa vården, var noga med att berätta för din läkare och apotekspersonal om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) innan du påbörjar behandlingen med denna produkt. Medan du använder denna produkt ska du inte starta, sluta eller ändra doseringen av några andra läkemedel du använder utan din läkares godkännande.

Några produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar:

 • antacids that contain aluminum
 • aspirin and other salicylates (e.g., salsalate)
 • certain blood pressure medications (e.g., ACE inhibitors such as lisinopril, angiotensin blockers such as losartan)
 • corticosteroids (e.g., prednisone)
 • drospirenone
 • drugs that slow the movement of food/drugs through the esophagus/stomach (e.g., anticholinergics such as belladonna/scopolamine/benztropine, antispasmodics such as glycopyrrolate/oxybutynin, strong narcotic pain medicines such as morphine)
 • eplerenone
 • certain heart medications (e.g., quinidine, digoxin)
 • litium
 • potassium supplements (including salt substitutes)
 • pramlintide
 • stimulants/decongestants (e.g., amphetamine, pseudoephedrine)
 • certain “water pills” (potassium-sparing diuretics such as amiloride, spironolactone, triamterene)

Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder. Dela den här listan med din läkare och apotekspersonal för att minska risken för allvarliga medicinproblem.

ÖVERDOS:

If overdose is suspected, contact your local poison control center or emergency room immediately. US residents can call the US National Poison Hotline at 1-800-222-1222. United Kingdom residents can call a provincial poison control center. Symptoms of overdose may include:

 • slow heartbeat
 • hjärtattack
 • inability to move.

ANMÄRKNINGAR: Dela inte denna medicin med andra.

Laboratory and/or medical tests (e.g., complete blood count, potassium/sodium/chloride levels, kidney tests) should be performed periodically to monitor your progress or check for side effects. Consult your doctor for more details.

MISSAD DOS:

Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära tiden för nästa dos, hoppa över den missade dosen och återuppta ditt vanliga doseringsschema. Fördubbla inte dosen för att komma ikapp.

LAGRING:

 • Förvara i rumstemperatur mellan 68-77 grader F (20-25 grader C) borta från ljus och fukt.
 • Förvara inte i badrummet.
 • Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.
 • Spola inte ner mediciner i toaletten eller häll dem i ett avlopp om du inte uppmanas att göra det.
 • Kassera denna produkt på rätt sätt när den har gått ut eller inte längre behövs.

Rådfråga din apotekspersonal eller lokala avfallshanteringsföretag för mer information om hur du säkert kasserar din produkt.

sv-FISvenska